کارت سانترال پاناسونیک TDA و TDE

Showing 1–12 of 45 results

L-Power / PSU-Lمنبع تغذیه نوع Lتوان 279 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 200/600TDA 200/600

M-Power / PSU-Mمنبع تغذیه نوع Mتوان 140 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100/200/600TDA 100/200/600

MEMORYکارت افزایش حافظهقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200

S-Power / PSU-Sمنبع تغذیه نوع Sتوان 74 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100TDA 100

CSIF 4کارت 4 پورت دکتقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

CSIF 8کارت 8 پورت دکتقابل نصب بر روی ستانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

DOOR PHONE 4-PORTکارت درب باز کن 4 پورتکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

DOOR PHONE 2-PORTکارت درب باز کن 2 پورتکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

EIO 4-PORT EXTERNAL INPUT/OUTPUTکارت 4 پورت / دارای 4 رله برای کنترل دستگاه های خارجیکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

Echo Cancellation 16-portکارت حذف اکو 16 پورتمخصوص کنفرانس، سرویس pri و ویپکارت فرعی قابل نصب بروی 0190قابل نصب روی سانترال های :TDA 100/200TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200 

EXT-CID / SLT CID-8کارت کالرآیدی خطوط داخلی آنالوگقابل نصب بر روی کارت 0173TDA 100/200/600TDE 100/200/600

1450000 تومان

DHLC8کارت داخلی 8 پورت هایبریدبا قابلیت راه اندازی 16 داخلی دیجیتال و 8 داخلی آنالوگ بطور همزمان2 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100/200/600TDA 100/200/600