تلفن بیسیم پاناسونیک TGB210 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : ندارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGC410 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGC412 تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد (قابل افزایش تا 6 عدد) تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد(سه نفره)

تلفن بیسیم پاناسونیک TGC420 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGC422 تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 120 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGD220 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGD310 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط لیست سیاه : تا50 شماره حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 120 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : ندارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE110 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : ندارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGE262 تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد تعداد خط :1 خط لیست سیاه : تا 250 شماره حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF320JX تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد(قابل افزایش تا 6 گوشی) تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد منشی تلفنی : ذخیره پیغام مخاطبین تا 40 دقیقه

تلفن بیسیم پاناسونیک TGF352N تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGF372 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد (قابل افزایش تا 6 عدد) تعداد خط :1 خط لیست سیاه : تا 250 شماره حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 3000 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد