فروشگاه

Showing 181–192 of 208 results

ESVM 4کارت صندوق صوتی 4 کانالکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

کارت فرعی قابل نصب بر روی MPRکارت مودم جهت دسترسی از راه دورقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

2300000 تومان

PRI 23کارت خطوط دیجیتال 23 کانالقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

LINK CARDکارت لینکجهت ارتباط با سانترال بر روی بستر شبکهقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBP

IP-EXT16کارت 16 پورت داخلی تحت شبکه سری NTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBP 

IP-GW 4کارت 4 کانال ترانک تحت شبکهجهت ارتباط بین دو دستگاه سانترال بر روی بستر شبکهقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBP 

IP-GW 16کارت ترانک تحت شبکه 16 کانالقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

MCSLC 16کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW)2 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBP

2820000 تومان

MCSLC 24کارت داخلی 24 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW)2 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBP

1450000 تومان

CLCOT8کارت شهری 8 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت نصب کارت 1186حداکثر ظرفیت با نصب کارت 1186 : 16 پورت آنالوگ2 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBP

1950000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 1180کارت شهری 8 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBP 

BUS-Mکارت اصلی ارتباطی / کارت لینکقابلیت نصب بر روی سانترال های :TDA 600TDE 600