تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821BXتعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6672تعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردقابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6821تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 30 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7531تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردقابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG8421تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 40 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 200 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک مدل TG9385تعداد گوشی های بی سیم : 1عددتعداد خط : 2خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 40 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن : با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک مدل TG9581Bتعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :2 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 60 دقیقه ای پیغام مخاطبین برای هر دو خط تلفنحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 3000 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک مدل TGD320تعداد گوشی های بی سیم : 1 عددتعداد خط : 1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 30 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 120شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : ندارد

تلفن بیسیم پاناسونیک مدل TGE272Sتعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط : 1خطمنشی تلفنی : داردحافظه دفترچه تلفن : با حافظه3000شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تعداد گوشی های بی سیم : 2عددتعداد خط : 1خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 17 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن : قابلیت ذخیره سازی 50 شماره همراه با نام مخاطبقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRD262تعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 3000 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRS120تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد